THÔNG BÁO: CHUYỂN WEBSITE  |   HỘI NGHỊ CÁN BỘ VIÊN CHỨC KHOA NĂM 2018  |   GIẢI BÓNG BÀN MỞ RỘNG KHOA KHCB LẦN THỨ 2 NĂM 2018  |  
TRANG CHỦ
GIỚI THIỆU KHOA
CÁC BỘ MÔN
ĐÀO TẠO
NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
OLYMPIC
PHÒNG THÍ NGHIỆM
CLB TIẾNG ANH (BSEC)
LIÊN HỆ
jp.jpg
eoffice_v4.png
bsec1.jpg
50humg.jpg
Số lượt truy cập: 2150772
Hiện tại có 20 khách
GV.TS. Đào Việt Thắng In E-mail
Friday, 03 June 1983
 LÍ LỊCH KHOA HỌC
1. Thông tin cá nhân
 • Họ và tên: Đào Việt Thắng

 • Năm sinh: 1983 

 • Đơn vị: Bộ môn Vật lý 

 • Chức vụ hiện tại: Cán bộ giảng dạy. 

 • Học hàm, học vị: Giảng dạy, Tiến sĩ.

 • Địa chỉ: P. Đức Thắng - Q. Bắc Từ Liêm - HN

 • Điện thoại: 04.38389932

 • Email:

daovietthang.png

2. Quá trình đào tạo

 • Đại học: Chuyên ngành Vật lý, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, năm tốt nghiệp 2006.

 • Thạc sĩ: Chuyên ngành Vật lý chất rắn, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, năm tốt nghiệp 2009.

 • Tiến sĩ: Chuyên ngành Vật lý chất rắn, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, năm tốt nghiệp 2017. 

3. Thành tích nghiên cứu khoa học

- Đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện

3. Đào Việt Thắng (chủ trì), Chế tạo và nghiên cứu cấu trúc, tính chất điện từ của vật liệu Bi0,90R0,10Fe0,95TM0,05O3 (R = Nd, Sm; TM = Ni, Co)Đề tài cấp Cơ sở, mã số T15-08, (2015).

2. Đào Việt Thắng (tham gia), Ảnh hưởng của các ion 3d, 4f và halogen lên tính chất quang và điện từ của vật liệu ABO3 và XYO4, Đề tài Nafosted, mã số 103.02-2014.21, (2014-2016).

1. Đào Việt Thắng (chủ trì), Chế tạo vật liệu BiFeO3, BiFeO3 có pha tạp đất hiếm Nd và nghiên cứu cấu trúc, tính chất từ và tính chất quang học của các vật liệu này, Đề tài cấp Cơ sở, mã số T14-04, (2014).

 

- Bài báo trong tạp chí

11. Dao Viet Thang, Du Thi Xuan Thao, Ngo Thi Cam Linh, and Nguyen Van Minh (2016), Effect of rare earths and transition metals co-doped on structural, optical and magnetic properties of BiFeO3 materials, J. Sci. Tech. 54(1A), pp 96-103.

10. Le Thi Mai Oanh, Do Thu Ha, Man Minh  Hue, Dao Viet Thang, N. M. Hung, Doan Thuy Phuong, and Nguyen Van Minh (2016), Influence of ordered - disordered crystal structure and particle size on photo catalytic activity of ZrTiO4 nanopowders, J. Sci. VNU: Math.–Phys. 31(4), pp. 49-55.

9. Dao Viet Thang, Du Thi Xuan Thao, and Nguyen Van Minh (2016), Magnetic properties and Impedance spectroscopic Studies of multiferroic Bi1-xNdxFeO3 materials, J. Magn. J. Magn. 21(1), pp. 29-34. DOI: 10.4283/JMAG.2016.21.1.02.

8. Le Mai Oanh, Danh Bich Do, Nguyen Manh Hung, Dao Viet Thang, Doan Thuy Phuong, Dang Thu Ha, Nguyen Van Minh (2016), Formation of crystal structure of zirconium titanate ZrTiO4 powders prepared by sol–gel method, J. Electron. Mater., pp. 1-6. DOI: 10.1007/s11664-016-4412-x.

7. Dao Viet Thang, Du Thi Xuan Thao, Nguyen Van Minh (2014), Effect of Nd-doping on structural, optical and magnetic properties in multiferroic BiFeO3 materials, J. Sci. Tech. 52(3C), pp. 443-452.

6. Đào Việt Thắng, Hoàng Văn Tiến, Dư Thị Xuân Thảo, Lê Thị Mai Oanh, Đỗ Thu Hà và Nguyễn Văn Minh (2014), Khảo sát ảnh hưởng điều kiện công nghệ lên cấu trúc, tính chất từ và quang học của vật liệu BiFeO3, HNUE J. Sci. 59(1A), tr. 3-8.

5. Đào Việt Thắng, Dư Thị Xuân Thảo, Nguyễn Thị Diệu Thu, Hồ Quỳnh Anh và Nguyễn Văn Minh (2014), Nghiên cứu ảnh hưởng Nd lên tính chất của vật liệu BiFeO3, HNUE J. Sci. 59(1A), tr. 9-15.

4. Dao Viet Thang, Du Thi Xuan Thao, and Nguyen Van Minh (2013), Structral and physical properties of Y-doped BiFeO3 material prepared by sol-gel method, VNU J. Sci.: Math.-Phys. 29(3), pp. 63-69.

3. Đào Việt Thắng và Dư Thị Xuân Thảo (2012), Nghiên cứu ảnh hưởng của đất hiếm Sm lên tính chất vật lý của vật liệu Bi1-xSmxFeO3, Tạp chí KHKT Mỏ – Địa chất, số 37, tr. 86-91.

2. Nguyen Van Minh and Dao Viet Thang (2010), Multiferroic materials Bi1-xSmxFeO3: A study of Raman and absorption spectroscopies, J. Nonlinear Opt. Phys. 19, pp. 247-254.

1. Nguyen Van Minh and Dao Viet Thang (2010), Dopant effects on the structural, optical and electromagnetic properties in multiferroic Bi1−xYxFeO3 ceramics, J. Alloys Compd. 505, pp. 619-622.

 

- Bài báo trong hội nghị khoa học

24. Dao Viet Thang, Le Thi Mai Oanh, Nguyen Manh Hung, Du Thi Xuan Thao, and Nguyen Van Minh, Structural and optical properties of Gd and Ni co-doped BiFeO3 materials, Hội nghị Quang học Quang phổ toàn quốc lần thứ IX (ICPA-9), Ninh Bình, Việt Nam, 6-10/11/2016.

23. Dao Viet Thang, Le Thi Mai Oanh, Nguyen Cao Khang, Nguyen Manh Hung, Du Thi Xuan Thao and Nguyen Van Minh, Enhanced multiferroic properties of Nd and Ni co-doped BiFeO3 materials at room temperature, 3rd International Symposium on Frontiers in Materials Science, (FMS-2016), Hanoi, Vietnam, 28-30/9/2016.

22. Danh Bich Do, Oanh Le Thi Mai, Binh Hoang Thi Dieu, Hung Nguyen Manh, Thang Dao Viet, Hang Lam Thi and Minh Nguyen Van, Impact of heating time on physical properties and photocatalytic ability of g‒C3N4 nanosheets synthesized through urea polymerization in Ar atmosphere, 3rd International Symposium on Frontiers in Materials Science (FMS-2016), Hanoi, Vietnam, 28-30/9/2016.

21. Dao Viet Thang, Du Thi Xuan Thao, Tran Thi Thu Ha, and Nguyen Van Minh, Structural, optical and magnetic properties of Gd doped BiFeO3 materials, Hội nghị Vật lý chất rắn và Khoa học vật liệu toàn quốc lần thứ 9 (SPMS-2015), Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam, 8-10/11/2015.

20. Dao Viet Thang, Du Thi Xuan Thao, Ngo Thi Cam Linh, and Nguyen Van Minh, Effect of rare earths and transition metals co-doped on structural, optical and magnetic properties of BiFeO3 materials, Hội nghị Vật lý chất rắn và Khoa học vật liệu toàn quốc lần thứ 9 (SPMS-2015), Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam, 8-10/11/2015.

19. Le Thi Mai Oanh, Do Thu Ha, Man Minh Hue, Lam Thi Hang, Dao Viet Thang, Nguyen Manh Hung, Doan Thi Thuy Phuong, and Nguyen Van Minh, Ảnh hưởng của cấu trúc tinh thể trật tự - mất trật tự và kích thước hạt tinh thể lên hoạt tính quang xúc tác của hạt nano ZrTiO4, Hội nghị Vật lý chất rắn và Khoa học vật liệu toàn quốc lần thứ 9 (SPMS-2015), Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam, 8-10/11/2015.

18. Du Thi Xuan Thao, Dao Viet Thang, and Nguyen Van Minh, Study of multiferroics BiFeO3 materials: Structural, electrical and magnetic properties, The Second International Conference on Scientific Research Cooperation between Vietnam and Poland in Earth Sciences (VIET-POL-2015), Hanoi, Vietnam, 5-6/11/2015.

17. Khang Cao Nguyen, Hung Manh Nguyen, Oanh Mai Le, Thang Viet Dao, Dung Dung Dang, and Minh Van Nguyen, Synthesis and characterization of Fe-TiO2/CNTs photocatalytic, International Workshop on Nanoscience and Nanotechnology: Opportunities for Academia & High Tech Industry - Joint 4th Asia-Pacific Chemical and Biological Microfluidics Conference (IWNN-APCBM-2015), Da Nang, Vietnam, 2-4/11/2015.

16. Le Thi Mai Oanh, Nguyen Manh Hung, Dao Viet Thang, Doan Thuy Phuong, Dang Thu Ha, and Nguyen Van Minh, Crystal structure formation and physical properties of Zircon titanate ZrTiO4 powders prepared by sol-gel method, International Workshop on Nanoscience and Nanotechnology: Opportunities for Academia & High Tech Industry - Joint 4th Asia-Pacific Chemical and Biological Microfluidics Conference (IWNN-APCBM-2015), Da Nang, Vietnam, 2-4/11/2015.

15. Đào Việt Thắng, Hồ Quỳnh Anh, Nguyễn Thị Diệu Thu, Dư Thị Xuân Thảo, Nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ pha tạp Nd lên cấu trúc, tính chất quang học, tính chất từ và trở kháng phức của vật liệu BiFeO3, Tuyển tập báo cáo Hội nghị Khoa học lần thứ 21, Đại học Mỏ - Địa chất, Hà Nội, 14/11/2014, tr. 179-185.

14. Dao Viet Thang, Du Thi Xuan Thao, and Nguyen Van Minh, Structural, electromagnetic properties  and  complex impedance of Nd-doped BiFeO3 materials, The 7th International Workshop on Advanced Materials Science and Nanotechnology (IWAMSN 2014), Ha Long, Vietnam, November 2-6, 2014.

13. Dao Viet Thang, Du Thi Xuan Thao, and Nguyen Van Minh, Structural, magnetic properties and complex impedance of multifrroic BiFeO3 materials, Proceedings of The second International Conference on Advanced Materials and Nanotechnology (ICAMN 2014), Hanoi, Vietnam, Hanoi, Octorber 29th - November 1st, 2014, pp. 32-37.

12. Dao Viet Thang, Du Thi Xuan Thao, and Nguyen Van Minh, Magnetic properties and Impedance spectroscopic studies of multiferroic Bi1-xNdxFeO3 materials, International Symposium on Nano - Materials, Technology and Applications (NANOMATA 2014), Hanoi, Vietnam, October 15-17, 2014.

11. Dao Viet Thang, Hoang Van Tien, Du Thi Xuan Thao, and Nguyen Van Minh, Effect of hydrothermal time on the structural and magnetic properties of BiFeO3 materials, The 8th International Conference on Photonics and Applications (ICPA 8), Da Nang, Vietnam, August 12-16, 2014. 

10. Dao Viet Thang, Nguyen Thi Minh Thu, and Nguyen Van Minh, Synthesis and study the characteristics of the Ni-doped BiFeO3 materials, The 8th International Conference on Photonics and Applications (ICPA 8), Da Nang, Vietnam, August 12-16, 2014.

9. Dao Viet Thang, Du Thi Xuan Thao, and Nguyen Van Minh, Effect of Nd-doping on structural, optical and magnetic properties in multiferroic BiFeO3 material, Hội nghị Vật lý chất rắn và Khoa học vật liệu toàn quốc lần thứ 8  (SPMS-2013), Thái Nguyên, Việt Nam, 4-6/11/2013.

8. Dao Viet Thang, Du Thi Xuan Thao, and Nguyen Van Minh, Microscopic structures and physical properties of Y-doped BiFeO3 materials, Hội nghị Vật lý chất rắn và Khoa học vật liệu toàn quốc lần thứ 8 (SPMS-2013), Thái Nguyên, Việt Nam, 4-6/11/2013.

7. Đào Việt Thắng, Dư Thị Xuân Thảo, Nguyễn Thị Diệu Thu, Hồ Quỳnh Anh, Chế tạo và nghiên cứu tính chất quang, tính chất điện từ của vật liệu Bi0,85M0,15FeO3 (M = Sm, Y, Nd), Tuyển tập báo cáo Hội nghị Khoa học Trường Đại học Mỏ - Địa chất lần thứ 20, 2012, tr. 167-172.

6. Dao Viet Thang, Nguyen Van Minh and Du Thi Xuan Thao, Study structural, optical and magnetic properties of Bi0.85M0.15FeO3 (M = Sm, Y, Nd) materials, Proceedings of International Conference on Advanced Materials and Nanotechnology (ICAMN), Hanoi, Vietnam, December 13-14, 2012, pp. 192-195.

5. Dao Viet Thang, Nguyen Van Minh and Du Thi Xuan Thao, Study structural, optical and magnetic properties of Sm-doped BiFeO3 multiferroics prepared by sol - gel method, Proceedings of The 7th International Conference on Photonics and Applications (ICPA 7): Advances in Optics, Photonics, Spectroscopy & Applications VII, Ho Chi Minh City, Vietnam, November 26-29, 2012, pp. 300-304.

4. Dao Viet Thang, Nguyen Van Minh and Du Thi Xuan Thao, Synthesis and study materials BiFeO3 multiferroics by different chemical methods, Proceedings of The 7th International Conference on Photonics and Applications (ICPA 7): Advances in Optics, Photonics, Spectroscopy & Applications VII, Ho Chi Minh City, Vietnam, November 26-29, 2012, pp. 585--588.

3. Đào Việt Thắng, Dương Anh Tuấn, Nguyễn Văn Quảng và Nguyễn Văn Minh, Chế tạo vật liệu multiferroic BiFeO3 pha Nd và khảo sát đặc trưng của chúng, Tuyển tập Những tiến bộ trong Quang học, quang phổ và ứng dụng VI (ISSN 1859-4271), 2010, tr. 729-733.

2. Đào Việt Thắng, Đoàn Thị Thúy Phượng và Nguyễn Văn Minh, Ảnh hưởng của Y lên cấu trúc, tính chất điện và tính chất từ của vật liệu BiFeO3, Tuyển tập các báo cáo tại Hội nghị vật lí chất rắn và khoa học vật liệu toàn quốc lần thứ VI (SPMS 2009), 2009, tr. 445-448.

1. Đoàn Thị Thúy Phượng, Đào Việt Thắng, Lê Văn Hồng và Nguyễn Văn Minh, Cấu trúc và tính chất vật lý của hệ mẫu SrTi1-xNixO3 chế tạo theo phương pháp sol-gel, Tuyển tập các báo cáo tại Hội nghị vật lí chất rắn và khoa học vật liệu toàn quốc lần thứ VI (SPMS 2009), 2009, tr. 441-444.

4. Khen thưởng

 • Bằng khen của Hội Vật lý Việt Nam: 2013.
 • Chiến sĩ thi đua cấp Cơ sở: 2012-2014.
 
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: